Avtalsrätt / Köprätt

När två personer är bundna av ett avtal har de ett s k inomobligatoriskt förhållande, vilket innebär att de har skyldigheter gentemot varandra. Denna typ av förhållanden kan medföra frågor kring avtals uppkomst, tolkning, förändring och upphävning. Vi kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller för just ditt avtal och hur du ska agera om tvist uppstått med din motpart.

När det gäller köprätten så finns det olika bestämmelser för olika typer av köp. Det är t ex skillnad på om köpet avser lös egendom eller fast egendom. Det finns också särskilda regler som behandlar fall där köparen är en konsument som handlat av en näringsidkare. Till de köprättsliga lagarna hör även bl.a. konsumenttjänstlagen, konsumentkreditlagen och avbetalningsköplagen.

Vi kan hjälpa dig att reda ut vilka regler som gäller för ditt köp och vilka möjligheter som finns att kräva rättelse, att kräva ersättning eller att häva köpet.

Gå tillbaka