Brottmål

Ett brottmål är ett ärende där ett lagbrott ligger till grund för talan. Oavsett om du har blivit utsatt för ett brott eller om du är misstänkt för ett brott så kan du vara i behov av juridiskt biträde.

Offentlig försvarare / Privat försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har rätt att anlita en försvarare som biträder honom eller henne under förundersökningen och inför domstolen. Det finns dock inte någon absolut rätt att få ersättning av allmänna medel för kostnaden.

När någon är misstänkt, anhållen eller häktad, kan en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det. Detsamma gäller för den som är misstänkt för ett brott med en minimipåföljd om sex månaders fängelse. Därutöver finns vissa andra kriterier, bl.a. gällande själva utredningen av brottet, gällande påföljd och gällande den misstänktes personliga förhållanden som kan aktualisera ett förordnande av offentlig försvarare.

Som regel kan endast någon som är advokat utses till offentlig försvarare men det finns vissa undantag från dessa bestämmelser. En försvarares uppgift är att med ”nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det betyder i praktiken att försvararen står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning, och ser till att alla viktiga fakta kommer fram i ärendet, och att polisen utreder alla spår.

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt att anlita en privat försvarare. Det är i dessa fall inte domstolen som utser en privat försvarare utan den misstänkte själv. En privat försvarare har i stort sett samma möjligheter att försvara sin klient som en offentlig försvarare men det kan beslutas om begränsningar avseende rätten för en gripen, anhållen eller häktad person att få träffa sin privata försvarare. Den som är privat försvarare har inte heller rätt till ersättning av allmänna medel. Istället är det du som klient som får svara för försvararens kostnader. Om du blir frikänd eller om förundersökningen läggs ned kan du få ersättning av allmänna medel för hela eller en del av dina försvararkostnader.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan du, under vissa förutsättningar, vara berättigad till ett målsägandebiträde under pågående förundersökning och rättegång i domstol. I flera fall kan du dessutom vara berättigad till skadestånd från gärningsmannen. Målsägandebiträdet hjälper dig att få den skadeståndsrättsliga ersättning som du har rätt till och är samtidigt ett stöd före och under rättegången.

Målsägandebiträdet förordnas av domstolen och ersättning för målsägandebiträdets arbete ersätts av allmänna medel, varför biträdet för dig som klient är kostnadsfritt.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn utses när en förundersökning har inletts, eller återupptagits i fråga om ett brott som kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år. En särskild företrädare ska förordnas för barnet om en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller om det finns en stor risk att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som är misstänkt för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

En särskild företrädare ska, istället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i den efterföljande rättegången. Detta innefattar bl.a. ett uppdrag att för barnets räkning framställa anspråk på ersättning (skadestånd) från gärningsmannen.

Ersättning för det arbete som den särskilda företrädaren utför ska betalas av allmänna medel.

Gå tillbaka