Mark- och miljömål

Mark- och miljömål kan vara tvister mellan flera privatpersoner eller mellan privatpersoner och Lantmäterimyndigheten, stat eller kommun. De börjar ibland som ett beslut från Lantmäterimyndigheten som kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Därifrån kan målet överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och ibland Högsta domstolen. Andra ärenden börjar som beslut hos kommunen, som kan överprövas av Länsstyrelsen och därefter i domstol. Vi kan biträda i dessa tvister. För en del av tvisterna gäller fastighetens hemförsäkring och dess rättsskydd. Mer information om olika lantmäteriärenden finns hos Lantmäteriet.

Gå tillbaka