Trafikolycksfall

Om du har råkat ut för en trafikolycka och i samband med det drabbas av personskada kan vi biträda dig under den pågående skaderegleringen. I denna typ av ärenden står försäkringsbolaget oftast för den skadades ombudskostnader upp till rättshjälpstaxan.

När en trafikolycka med personskada har inträffat påbörjas efter anmälan en skadereglering vid försäkringsbolaget. Det är ofta fråga om en ganska tidskrävande och komplicerad process. Försäkringsbolaget har utredningsskyldighet och ska se till att skaderegleringen sker skyndsamt.

För det fall att det uppstår oenighet mellan dig och försäkringsbolaget kan ärendet bli föremål för prövning i Trafikskadenämnden och/eller i allmän domstol. Mer information om nämndens verksamhet finns hos Trafikskadenämnden.

Patientskada

När en trafikolycka med personskada har inträffat påbörjas efter anmälan en skadereglering vid försäkringsbolaget. Det är ofta fråga om en ganska tidskrävande och komplicerad process. Försäkringsbolaget har utredningsskyldighet och ska se till att skaderegleringen sker skyndsamt.

Skadereglering efter en patientskada kan ske hos LÖF (om den skett inom den allmänna vården) eller hos ett försäkringsbolag (om skadan inträffat hos en privat vårdgivare). Om oenighet uppstår kan ärendet prövas i Patientskadenämnden och/eller i allmän domstol. Mer information om finns att tillgå hos Patientskadenämnden.

Läkemedelsskada

Om du har drabbats av en skada till följd av ett läkemedel kan du ha rätt till ekonomisk ersättning för denna skada.

Skadereglering sker oftast hos Svenska Läkemedelsförsäkringen. Om oenighet uppstår kan ärendet prövas i Läkemedelsskadenämnden och/eller i allmän domstol. Mer information finns tillgänglig hos Läkemedelsskadenämnden.

Olycksfallsskada

Om du har råkat ut för en olycka som lett till personskada så kan du i vissa fall vara berättigad till ersättning ur din olycksfallsförsäkring. Om du inte har en egen, privat, olycksfallsförsäkring så kan du ibland omfattas av en olycksfallsförsäkring genom t.ex. medlemskap i fackförening. Du kan också omfattas av en försäkring som gäller för en nära anhörig.

Vi kan hjälpa dig under pågående skadereglering för att du ska få ut den ersättning du har rätt till. Om oenighet uppstår mellan dig och försäkringsbolaget kan ärendet prövas i nämnd och/eller i allmän domstol.

Arbetsskada

Om du har skadat dig på din arbetsplats eller när du var på väg till eller från ditt arbete så kan du vara berättigad till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det är Försäkringskassan som handlägger dessa ärenden. Det är därutöver möjligt att få ersättning ur t.ex. kollektivavtalsbaserade försäkringar.

Vi kan hjälpa dig under handläggningen hos Försäkringskassan och försäkringsbolaget. Vi kan också biträda dig för det fall att ärendet skulle bli föremål för domstolsprövning.

Sjukförsäkring / Socialförsäkring

Ärenden gällande socialförsäkring (t.ex. sjukpenning, sjukersättning, merkostnadsersättning m.m.) handläggs hos Försäkringskassan. Om du är i behov av ett ombud i denna process så kan vi hjälpa dig. Om du är sjuk kan du också under vissa förutsättningar vara berättigad till ersättning ur en sjukförsäkring. Dessa ärenden handläggs hos försäkringsbolag och vi kan bistå dig under skaderegleringen för att hjälpa dig att få ut den ersättning som du enligt villkoren är berättigad till.

Skulle oenighet uppstå kan vi även biträda dig i samband med domstolsprövning. Mer information om denna typ av ärenden finns hos Försäkringskassan.

Gå tillbaka