Personskadestånd

Om du har drabbats av en skada, t.ex. i trafiken, i vården eller i arbetet, så kan du vara berättigad till ersättning för denna skada. Det finns olika regelverk som styr ersättningen

Läs mer

Försäkringsrätt

Om du råkar ut för skada på din egendom eller om du drabbas av inbrott, stöld och brand så kan det bli fråga om en skadereglering hos ett försäkringsbolag eller om att driva ett ersättningsanspråk mot skadevållaren.

Läs mer

Brottmål

Ett brottmål är ett ärende där ett lagbrott ligger till grund för talan. Oavsett om du har blivit utsatt för ett brott eller om du är misstänkt för ett brott så kan du vara i behov av juridiskt biträde.

Läs mer

Mark- och miljömål

Mark-och miljömål kan handla om tvister som rör servitut, nyttjanderätt, fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, marksamfälligheter, avstyckningar, bygglov, kostnader i samband med lantmäteriförrättningar mm.

Läs mer

Avtalsrätt / Köprätt

Avtalsrätt och köprätt är två områden inom juridiken som har nära koppling till varandra och som berör alla människor i deras vardag. Det gäller såväl privatpersoner som företag. Avtalsrätten reglerar muntliga och skriftliga avtal mellan två parter. Köprätten reglerar köp och försäljning av varor och tjänster.

Läs mer